..:: videochat ::..

Wideo söhbetdeşlik ruletasy - 24/7 serhetsiz aragatnaşykChoose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, en, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,

Wideo söhbetdeşlik ruleti, dünýäniň 197 ýurdundan dürli sosial derejeligyzlar we ýigitler bilenaňsatlyk bilen söhbet edip boljakmugtwirtual giňişlikdir.Söhbetdeş tapmak üçin amatly öýüňizi terk etmegiň zerurlygy ýok, internete girmek ýeterlikdir.“Chatroulette” web sahypasy , geografiki ýa-da ýaş çäkleri bolmazdan dostluk we aragatnaşyk üçin häzirki zaman hyzmatynyň özboluşly düşünjesini görkezýär.Günüň islendik wagty gepleşiklere gatnaşyp bilersiňiz we 100% gyzykly adam tapyp bilersiňiz.Onlaýn wideo söhbetdeşlik ruletiniň işleýiş ýörelgesiBeýleki ulanyjylar bilen aragatnaşyklar bütinleý serwerimizde bolup geçýär.Onuň kuwwaty bu ýere gelýänleriň uly akymyna çydap biler.Wideo söhbetdeşlik ruletiuzak wagtlaphasaba alynmazdanwe düýbündenmugtonlaýnýagdaýda amala aşyrylýar.Ulgam ulanyjynyň wideosyny görkezýär we web kamerasyna girmegi üpjün edýär.Söhbetdeş awtomatiki usulda saýlanýar, bu "rus ruletiniň" bir görnüşi.Munuň üçin tötänleýin sanlar usuly ulanylýar, şondan soň göni baglanyşyk gurulýar.Bu tehnologiýa serwerleri araçy hökmünde ulanmaýar.Munuň netijesinde onlaýn söhbetdeşlik ruletiniňmyhmanlarynyň ýerleşýän ýerini bilmek mümkin däl.Hyzmat tötänleýin gözleg ulanýar, özara aragatnaşyk üpjün edýär we sürüjileri göçürip almagy talap etmeýär.Ulgamyň goşmaça “plyusy”, şahsy maglumatlary girizmegiň zerurlygy ýok, “e-poçta” görkezmeli däl ýa-da “lakam” bermeli däl, ähli hereket 2 gezek basylandan soň bolup geçýär funksiýa düwmeleri.Näme üçin hasaba alynman wideo söhbetdeşlik ruleti gerek?

Chatroulette, uzak ýa-da gysga wagtlyk tanyşlyk, oglanlar ýa-dagyzlarbilen çynlakaý ýa-da ýeňil flirt etmek üçin düýbündenmugt onlaýn wideosöhbetidir .Diňe kimdir biri bilen gürleşip, ahlak taýdan goldaw almaly bolanyňyzda hem ulanylýar.Nätanyş adamyň kömegi bilen näzik ýagdaýy çözmek garyndaşdan has aňsat.Anonimlik, utanjaňlygy hasaba almazdan “gyzgyn” mowzugy ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.Hasaba alynman wideo söhbetdeşligini nädip başlamaly?

Möhüm nuans."Habar ýazyň" meýdançasyny ulanyp, kamerasyz söhbet edip bilersiňiz.Hyzmat sazlamalary, hatda gyzykly wirtual tanyşlyga gatnaşmadyk täze öwrenijiler üçinem içgin.Ulgam 2-3 sekuntda gyzykly güýmenje üçin dalaşgärleri saýlar.Mugt onlaýn wideo söhbetdeşligi, gelenlerden soňhasaba alynmazdanbaşlar :

Aragatnaşyk etmek isleýänleriň ýaýlymy başlaýar.Olaryň birinjisinde durup ýa-da “indiki” düwmesine basyp “aýlanyp” bilersiňiz.Şeýle format, söýülmedik söhbetdeş bilen tanyşmaga mejbur etmeýär, iň soňky saýlaw diňe size bagly.“Chatroulette” hyzmaty kim üçin?

Şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar, hünärler, dinler we durmuş baradaky garaýyşlar üçin.Daş çykmak üçin "ýüz gözegçiligi" ýa-da hökmany eşik ýok.Kamera we mikrofon arkaly habarlaşmak ýa-da söhbet etmek kararyna gelýärsiňiz.“Chatroulette” hyzmatynyň artykmaçlyklaryGepleşigiň bu görnüşini ulanmak gaty amatly we ygtybarly.Ruletka wideo söhbetdeşliginiňesasy artykmaçlyklaryonlaýnre modeim,mugtwe çäklendirilmedik mukdarda gelýänler,gyzlarýa-da oglanlar bilen söhbet edip bilersiňiz.

 1. 100% "gizlinlik"Bu ýerde hasaba alyş ýok, düýbünden sizden hiç hili maglumat gerek bolmaz, hatda başlangyç bir at ýa-da e-poçta ýazyň.


 2. Aragatnaşyk 24/7.Saýta girmek, dynç günlerine ýa-da dynç günlerine, iş wagtyna ýa-da dynç alyş günlerine garamazdan günüň islendik wagty elýeterlidir.


 3. Çäksiz tanyşmak.Onlaýn wideo söhbetdeşlik ruleti, gelýänleriň jynsy, ýerleşýän ýeri,haýsygyzyňýa-da ýigidiň siziň bilen gürleşjekdigini saýlamakmöhüm däl.


 4. Ulanyş aňsatlygy.Specialörite programma üpjünçiligini göçürip almagyň zerurlygy ýok, hemme zat wideo ýaýlymynda "göni" bolýar.


 5. Dalaşgärleri çalt saýlamak.Ulgam algoritmi ekranyňyzda birnäçe sekuntda gürleşmek isleýän täze adamlary görkezmek üçin guruldy.


Ulanyjy bütin dünýäni açýar, öwrenmek üçin uzak wagtlap syýahat etmek üçin pul tygşytlamagyň zerur däldigini öwrenmek üçin iş ýa-da okuw arasynda wagt kesmek.Dürli ýurtlaryň wekilleri bilen şu wagt we şu wagt söhbet edip bilersiňiz.

Haýsydyr bir hünärdäki we 100 ýaşdan ulyýigitler ýa-dagyzlarbilen wideo söhbetdeşlik ruletini şu wagt 100%mugtwegereksizhasabaalmazdanbaşlaň.Chatroulette näme?13 Oktýabr 2024, 20:41Soňky ýyllarda rulet söhbetleri diýilýän zat internetde uly meşhurlyk gazandy.Bu onlaýn tanyşlyk hyzmatynyň bir görnüşi, ýöne söhbet ruletasy bilen adaty tanyşlyk sahypasynyň arasyndaky tapawut, bu ýerde bir adam söhbetdeş saýlamaýar.Ulgamyň özi, ulanyjynyň utgaşyklyk algoritmlerine esaslanyp, söhbetdeşi tötänleýin saýlaýar.Ulanyjynyň özi diňe islenýän jyns we geljekki söhbetdeşiň ýaşyny saýlap biler.Köpçülikleýin wideo söhbetdeşlikleri hem bar.rulet wideo söhbetdeşlik ýaýlymy http://rt.ruletka-888.com/ sahypasyndaky hemmeler üçin elýeterlidir.Aragatnaşyk üçin dürli hyzmatdaşlaryň uly seçimi bar.Häzirki wagtda saýtda täze dosty bilen tanyşmakdan hoşal boljak 1000-den gowrak adam hasaba alyndy.Ulanyjylaryň amatlylygy üçin, adaty söhbetdeşlikden başga-da, söhbetdeşleriň biri-birini görmegi we aragatnaşyk has janly we rahat bolmagy üçin wideo söhbetdeşlik hem döredildi.Chatroulette nähili işleýär?

 1. Saýtda hasaba alyň we maglumatlaryňyzy dolduryň


 2. Wideo söhbetdeşlige başlaň we ulgamyňyz bilen gürleşmek üçin söhbetdeş saýlamagyna garaşyň.


 3. Isleýşiňiz ýaly söhbet ediň we başga bir adam bilen gürleşmek isleseňiz, "indiki" düwmesine basyň we hyzmat söhbetdeşlik üçin başga bir hyzmatdaş saýlar.Bu çäksiz gezek edilip bilner.Käwagt söhbetdeşler gaýtalanýar, ýöne bu seýrek bolýar.


Jübi programmasyHasaba alnandan soň derrew ýörite ykjam programmany göçürip almak maslahat berilýär.Sahypanyň onlaýn wersiýasyndan has amatly, sebäbi programma ykjam telefonlarda işlemek üçin ýörite işlenip düzülendir we synagdan geçirilýär.Mundan başga-da, ykjam programmanyň kömegi bilen söhbetdeşlerden göni telefon ekranynda habar alyp bilersiňiz, şonuň üçin yzygiderli söhbet etmek we täzelenmeleri yzarlamak zerurlygy ýok.Bu hyzmatyň diňe 18 ýaşyna ýeten raýatlar üçin elýeterlidigini derrew bellemelidiris.Galan zatlar üçin, islenmeýän mazmuny öz içine alyp bilýänligi sebäpli, hyzmatlara giriş petiklenýär.Hyzmatyň ulanylyş şertleri we onuň üçin özüňi alyp barşyň düzgünleri barada "ulanyş şertleri" bölüminde has köp okap bilersiňiz.Üstünlikli aragatnaşyk!Gadyrly myhmanlar!Sahypanyň işi köp zähmet, wagt we çeşmeler talap edýär, şonuň üçin taslamamyzy halasaňyz we dowam etmegini isleseňiz, ownuk sadaka görnüşinde goşant goşup bilersiňiz.Sberbank kartasyna sadaka berip bilersiňiz: 4817760251202487Islendik kömek üçin begeneris.Sag boluň!))Internetdäki iň gowy ChatrouletteSosial ulgamlarda söhbet etmekden ýadadyňyzmy, ýöne henizem chatroulette synap görmediňizmi?Göni web kameralaryna tomaşa etmek we hakyky adamlar bilen söhbet etmek isleýärsiňizmi?Şonda hökman internet aragatnaşygynyň bu usulyny halarsyňyz!Bu, şowhunly kompaniýalara dymmagy makul bilýän gyzlar we ýigitler üçin ideal gural.Häzirki zaman jemgyýetinde hakyky durmuşda nätanyş adamlar bilen gepleşik geçirip bilýän köp adam bar, ýöne şol bir wagtyň özünde aragatnaşygyň ýoklugyny gaty agyr duýýarlar we söhbetdeşlik ruletasy bu ýagdaýy düzetmek üçin döredildi.Bu wideo çeşmesine daşyndan seretseň, näme üçin söhbetdeşlik ruletine (şuňa meňzeş atlar: söhbet ruletkasy, rulet ruleti, söhbet ruletkasy 18, söhbet ruletkasy, rusça rulet) diýilýändigine düşünýärsiňiz.Galyberse-de, bu onlaýn tanyş iki komponenti birleşdirýär: söhbet we meşhur rulet oýny.Diňe bu tötänleýin onlaýn tanyşlygyň ähli gyzyklanmasy munuň wideo söhbetdeşligidir!.Agny, tötänleýin söhbetdeş bilen gözüňize seredýärsiňiz we ony halamaýan bolsaňyz, düwmä basyň we başga bir nätanyş adama geçiň.Bu wideo söhbetdeşlik Europeewropada (Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Ispaniýa, Şweýsariýa we ş.m.), ABŞ-da (Amerika), Meksikada, Hytaýda we GDA ýurtlarynda (Russiýa, Ukraina, Belarus) meşhurlyk gazandy. .Bu geň däl, sebäbi bu hili söhbetdeşlik ruletasy gaty gyzykly.Häzirki wagtda millionlarça ulanyjy söhbetdeşlik gepleşiklerini iň oňat we köp halatda iň amatly aragatnaşyk görnüşi hasaplaýar.Bu, dürli ýaşdaky adamlaryň häzirki wagtda tanyşmak we duşuşmak üçin häzirki zaman internet usullarynyň sosial ulgamlara ajaýyp alternatiwadygyny hökman subut edýär.Wirt söhbetdeşlik ruletasy - 1000 gyz we ýigit siziň bilen gürleşmek isleýärAdamyň diňe bir ýakymly we gyzykly söhbetdeşlik isleýändigi ýa-da çyn ýürekden we çynlakaý gatnaşyk üçin ýoldaş gözleýändigi möhüm däl - rus gyzlary we ýigitleri, şeýle hem daşary ýurtlular bilen söhbetdeşlik ruletinde her kim wepaly dost we söýgi bilen duşuşyp biler ömürlikKöp adam diňe köçede halaýan adamy bilen gürleşip bilmeýär we işde olar umumy kabul edilen keşbe laýyk bolmaly.Bu faktorlaryň hemmesi aň-düşünjede jemlenýär we adamyň gorkynyň we umumy düşünişmezligiň girewine öwrülmegine sebäp bolýar, rulet bolsa bu ýagdaýdan çykmagyň ýeke-täk ýoly hasaplanýar.Şeýle ýagdaýlarda näme etmeli?Onelalňyzlykdan nädip dynmaly we diňe bir aragatnaşykdan lezzet alyp bilmän, uzak möhletli gatnaşyk gurup bilýän adamy nireden tapmaly?Internet aragatnaşygynyň häzirki zaman usullarynyň çäksiz mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, söhbetdeşlik rulet ulanyjylary üçin inkär edip bolmajak 5 artykmaçlygyýatdan çykarmak mümkin däl:

 1. Pleönekeý we çalt.Dünýädäki söhbetdeşlik rulet sahypalary we programmalar mugt we adatça hasaba alynmagy talap etmeýär."Başlamak" düwmesini basyň, ulgam awtomatiki usulda size ýoldaş saýlar;


 2. Tötänleýin tanyşlar.Wideo söhbetdeşligindäki käbir adamlar, şeýdip mejbury görünjekdiklerine ynanmak bilen ilkinji ädim ätmekden utanýarlar.Bu ýerde kim bilen anyk gepleşik geçirjekdigiňizi hiç wagt bilmersiňiz.Wideo söhbetdeşligine giren bolsaňyz, ekranyň beýleki tarapynda dost gözleýän we diňe bir aragatnaşyk gurmak üçin däl, eýsem ajaýyp diňleýji bilen wizual aragatnaşyk gurmaga doly taýyn adamy görersiňiz;


 3. Tanyşmak we hoşlaşmak amatly.Aragatnaşygyň ilkinji minutlaryndan söhbetdeşiň gyzykly däldigine ýa-da özüni edepsiz alyp barýandygyna düşünýän bolsaňyz, hiç hili düşündiriş bermezden ýa-da ötünç soramazdan "indiki" düwmesine basyň we täze diňleýjä geçersiňiz;


 4. Duşuşyk web kamerasy bilen geçirilýär.Bu söhbetdeşlikde, göçürip almazdan, söhbetdeşi derrew görüp we eşidip bilersiňiz, bu sosial ulgamlardaky hat alyşmakdan has täsirli, ulanyjylar köplenç hakyky suratyň ýerine hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ýerleşdirýärler.Web kamera bilen tanyşmak has amatly;


 5. Inessalňyzlykdan we içgysgynçlykdan dynmak.Her bir adam garyndaşlaryna ýa-da dostlaryna agyryly meseleler hakda aç-açan aýdyp bilmez.Söhbet rulet akymynda diňe bir täze dostuňyz bilen pikirleriňizi paýlaşyp bilmän, şol bir durmuş ýörelgeleri bilen bir jübüt tapyp bilersiňiz.


World Chatroulette - hiç kimi biperwaý galdyrmajak sahypaDurmuş durmuşyny üýtgetmek isleýän gyzlar we ýigitler köplenç islenýän netijäni bermeýän sosial ulgamlarda täze tanyşlary gözläp başlaýarlar.Chatroulette bilen deňeşdirilende, başga birine ynamly bolup bilmeýänligiňiz üçin, ol ýerde täze dost tapmak gaty kyn.Adamlaryň köplenç halanýan ikinji warianty, günsaýyn meşhur bolýan hakyky aýallar we erkekler bilen onlaýn tanyşmak.Rus göni wideo söhbetdeşliginiň meşhurlygy, ony başga görnüşlerden tapawutlandyrýan köp sanly artykmaçlyklar sebäpli artýar.Täze adamlary tapmagyň bu adatdan daşary usuly, nerwleri şeýle bir ýakymlylaşdyrýan we gündelik durmuşda hoşboý ys goşýan gyzykly atmosfera we geň galdyryjy elementli ýigitleri we gyzlary has köp özüne çekýär.Bularyň içinde iň gyzykly zat, çalt söhbetdeşlik ruletasy diňe bir adamlara güýmenmäge we birek-biregi tanamaga kömek etmän, eýsem maşgalanyň döremegine-de näderejede gapma-garşylykly bolup biler.Munuň netijesinde, häzirki durmuşyň çalt depginde öz ýanýoldaşyny tapmaga wagt we pursat tapmaýan ýeke ulanyjylaryň köpüsi bagt tapýarlar.Brauzerdäki “Chatroulette” - bir gezek basylanda tanyşmak we aragatnaşykHäzirki zaman tehnologiýalary dünýäni üýtgedýär we aragatnaşygyň ähli görnüşlerini gowulandyrýar.Häzirki wagtda daşary ýurtlular we ruslar bilen söhbetdeşlik arkaly adamlar öýlerinden çykman biri-biri bilen gürleşip bilerler we bir gezek basylanda tötänleýin nätanyş adamlary tapyp bilerler.Indi her kim täze tejribe gözleýän we täze dostlar bilen wagt geçirmek isleýän ýerinden peýdalanyp biler.Mundan başga-da, “Yandex” brauzerinde tolgundyryjy rulet, hemme zady tötänleýin çözýän täze adamlary tapmagyň häzirki zaman usulydyr.Eger adaty zatlardan ýadasaňyz ýa-da özüňizi ýalňyz duýsaňyz, tötänleýin nätanyş adamlar bilen söhbetdeşlik ruletiniň gyzykly atmosferasyna çümmegiň hökman wagty geldi.Maňa ynanyň, has gyzykly we şol bir wagtyň özünde hakyky adam bilen aragatnaşyk saklamagyň ýoluny tapmak kyn.Hiç haçan owadan gyzlar bilen söhbetdeş bolmaga synanyşmadyk bolsaňyzam, täze adamlar bilen duşuşmagyň, dostlaşmagyň we hatda romantik gatnaşyk gurmagyň şeýle amatly we meşhur usuly hakda eşiden bolsaňyz gerek.Kamera arkaly chatroulette synap görüň we gündelik durmuşyňyzy üýtgetmegiň we has bagtly adam bolmagyň nähili aňsatdygyny görüň.Näme üçin rus söhbetdeşlik ruleti beýle meşhur?Hakykat, söhbetdeşlik wagtyny gowy geçirmäge mümkinçilik berýär.Web söhbetdeşlik ruletiniň hasaba alynmazdan we bütinleý mugt hödürleýän zady:

Elbetde, bu sanawy belli bir wagta çenli dowam etdirip bolar, sebäbi adamlaryň hyýallary hiç haçan gutarmaýar :)“Chatroulette” adamlara nätanyş adamlar bilen hakyky wagtda gürleşmäge mümkinçilik berdi.Köp adamlar entek bu barada bilmeýärler, sebäbi söhbetdeşlik ruletine (Ru rulet, rus söhbetdeşlik ruleti we ş.m.) eýýäm birnäçe meňzeşlik bar.KuMit söhbetdeşligi - gyzlar bilen onlaýn tanyşmak üçin premium wideo söhbetdeşlik ruletasyDünýä muny duýmaga wagtymyzdan has çalt üýtgeýär.Täze hünärler peýda bolýar we köne hünärler geçmişe geçýär, internet mekdebi, uniwersiteti ýa-da bilim kurslaryny çalşyp biler, sosial ulgamlar we gyssagly habarçylar häzirki zaman durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Thisöne bu aýlawda müňýyllyklaryň dowamynda üýtgemän galan bir zat bar.Aragatnaşykda, hakyky dostlary we ýanýoldaş gözlemekde bu biziň her birimize zerurlykdyr.Ahyrzaman üýtgewsiz galar, diňe oňa ýetmegiň serişdesi üýtgeýär.Bu gurallaryň biri onlaýn wideo söhbetdeşlikleridir.On ýyldan gowrak wagt bäri gaty meşhur format.Döwrebap web söhbetleriniň hemmesiniň häzirki standartlara we talaplara laýyk gelmeýändigini aýtmak gerek.Köp söhbetdeşlikler gowy moderasiýa, işjeň diňleýjiler ýa-da ulanylyş aňsatlygy bilen öwünip bilmeýärler.Şeýle-de bolsa, kadadan çykmalar bar.Olardan biri rus dilinde “CooMeet” wideo söhbetdeşligi.Bu, garşy jyns bilen aragatnaşyk saklamak, tötänleýin tanyşmak we ýanýoldaş tapmak üçin amatly platforma.Ajaýyp moderasiýa we edepsiz iş, bu wideo söhbetdeşligi gyzlar bilen iň oňat görnüşlere öwürýär.KuMit Chat Premium“CooMeet Premium” wideo söhbetdeşligi, web kamera söhbetleriniň arasynda iň gowusy bolmak üçin yzygiderli kämilleşdirilýän we ösdürilýän hyzmatdyr.Bu, elbetde, maliýeleşdirmegi talap edýär.Ondan girdeji gazanmak üçin jaň wagtynda sahypany mahabat we açylan bannerler bilen hapalap bileris.Emma ulanyjylara degişlilikde nädogry bolar.Şonuň üçin az mukdarda saýtyň ähli artykmaçlyklaryndan we aýratynlyklaryndan lezzet almaga mümkinçilik berýän CooMeet Premium hödürlendi.Bu hakykatdanam ýokary hilli hyzmaty döretmäge mümkinçilik berdi:

Iň gowusy, synag döwründe CooMeet-i mugt ulanyp bilersiňiz.Bu ýagdaýda nätanyş adamlar bilen wideo söhbetdeşligiň ähli funksiýalaryna we mümkinçiliklerine girip bilersiňiz.Mugt möhletiň ahyrynda bolsa, premium elýeterliligi satyn almak ýa-da almazlyk barada özüňiz karar berersiňiz.Evenöne şübhelenip bilmersiňiz - halarsyňyz!KuMit söhbetdeşlik ruletini gözläniňizde ýalňyşlyklarEsasy ýalňyşlyk, CooMeet chatroulette adyny girizeniňizde biperwaýlyk.Mysal üçin, şular ýaly ýazgylar bar: komet, komet, coo duşuşyk, komet, kümmet, kömelek, köýnek, komet, komet, komet söhbeti we ş.m.Töwekgelçilik näme?Köplenç gözlegde sahypany tapyp bilmersiňiz, ýöne Google näme diýjek bolýanyňyza düşüner we size dogry baglanyşyk berer.Theöne iň erbet ýagdaýda, CooMeet-e meňzeş bir ady onlaýn ulanýan aldawçylaryň sahypasyna girmek howpuny başdan geçirýärsiňiz.Ine, has çynlakaý kynçylyklaryň başlamagy mümkin.Maslahat!CooMeet web sahypasynyň adresini harp bilen ýazyň.Şonuň ýaly-da, iOS ýa-da Android programma dükanlarynda resmi CooMeet onlaýn söhbetdeşlik programmasyny üns bilen gözläň.“CooMeet” -iň diňe bir rus söhbetdeşligi däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.Biziň platformamyz dünýäniň esasy ýurtlarynda işleýär.Aşakdaky sahypada öz ýurduňyzy saýlap bilersiňiz - amatly bolar ýaly sahypa derrew degişli dilde görkeziler.Wideo söhbetdeşligi nädip başlamaly?Hemme zat gaty ýönekeý:

Sahypada ilkinji gezek bu bolsa, ulgam size hasaba alynmagy we söhbetdeşlik ruletinde gyzlar bilen söhbetdeşlik üçin mugt minut almagy teklip eder.Bu ajaýyp bonusdan peýdalanmagy maslahat berýäris.Theeri gelende aýtsak, söhbet sazlamalarynda nädip aragatnaşyk saklamagy saýlap bilersiňiz - wideo ýa-da tekst söhbetdeşligi arkaly."Habarlar" blokynda gönüden-göni tehniki goldaw bilen habarlaşyp, işiňizde kömek alyp bilersiňiz.Belli bir adam bilen aragatnaşygy artdyrmasa, diňe bir gezek basyp indiki birine geçip bilersiňiz.Şeýlelik bilen, diňe bir agşam köp gyzykly adamlar bilen duşuşyp bilersiňiz, gowy dostlar we hatda janyňyz tapyp bilersiňiz.Islendik mowzukda duşuşyň, söhbet ediň, hakyky durmuşda ýygnak guruň we gijikdirmän täze gatnaşyk guruň!Tötänleýin wideo söhbetdeşligini ulanmak üçin maslahatlarSypaýy we sabyrly boluň, söhbetdeşleriňize gödek bolmaň we olara dogry hereket ediň.Bular diňe bir onlaýn söhbetdeşlikde däl, umuman internetde aragatnaşyk etmegiň iň esasy düzgünleri.Onlineöne onlaýn söhbetdeşlikde aragatnaşyk üçin ýörite peýdaly birnäçe maslahat bar:

Iň esasy zat, CooMeet chatrandomyny lezzet bilen ulanyň, habarlaşyň, gyzykly adamlary tapyň we oňyn boluň.Islendik söhbetdeşlikde üstünlik gazanmagyň esasy düzgüni!Chatroulette näme?Soňky ýyllarda rulet söhbetleri diýilýän zat internetde uly meşhurlyk gazandy.Bu onlaýn tanyşlyk hyzmatynyň bir görnüşi, ýöne söhbet ruletasy bilen adaty tanyşlyk sahypasynyň arasyndaky tapawut, bu ýerde bir adam söhbetdeş saýlamaýar.Ulgamyň özi, ulanyjynyň utgaşyklyk algoritmlerine esaslanyp, söhbetdeşi tötänleýin saýlaýar.Ulanyjynyň özi diňe islenýän jyns we geljekki söhbetdeşiň ýaşyny saýlap biler.“Chatroulette” -iň web sahypasyndaky baglanyşyga eýerip, onlaýn işleýşi barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.Söhbetiň gowy interfeýsi bar.Maglumatlar bazasynda köp sanly abonent bar.Themöne olaryň arasynda dogry gözlemegiň zerurlygy ýok.Söhbet siziň üçin söhbetdeşi saýlar.Kameranyň üsti bilen aragatnaşyk, tötänleýin adama ýakynlaşmaga mümkinçilik döreder.Aljak tejribäňizi, ýatdan çykarmarsyňyz.Söhbetdeşiňize özüňiz hakda gyzykly bir zat aýdyp bilersiňiz ýa-da ol hakda köp zat öwrenip bilersiňiz.“Chatroulette” toplumlardan dynmaga we has açyk adam bolmaga mümkinçilik döreder.Hyzmat adatdan daşary ýokarlanmak we gynançly ýykylmak döwürlerini başdan geçirdi we bu ugurda henizem meşhur.Gowşak tarapy, aslynda ulanyjy gözegçiliginiň ýoklugydy, şonuň üçin wagtal-wagtal hemme kişiniň halamaýan söhbetdeşleriniň ýüzüne derek anatomiki artykmaçlyklar “düşýär”.Köplenç işjeň jübi telefonyny ulanyjy dostlary, maşgalasy, kärdeşleri bilen azyndan birnäçe gyssagly habarçy, bir-iki sany sosial ulgam arkaly aragatnaşyk saklaýar.torlar we zerurlykdan çyksa-da iň bolmanda bir foruma myhman bolup durýar.Forumlar barada aýdanymyzda, indi olary ulanmak teklibine gözüňizi aýlaýan bolsaňyz, garakçylygyň düýbünden başga many alandygy sebäpli terabaýt media mazmuny bilen uly göwrümli çeşmeleri ýadyňyzdan çykarmaň.Chatroulette näme?Täze dost tapmak ýa-da diňe hezil etmek isleseňiz, “Chat Roulette” -e baryp görmeli.Bu söhbetdeşligiň özboluşlylygy, söhbetdeşiňizi özüňiz saýlamazlygyňyzdan ybaratdyr.Ulgam siziň bilen habarlaşmak üçin tötänleýin hyzmatdaş saýlaýar.Bu gyzyklanmany güýçlendirýär, sebäbi her gezek täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmaly bolarsyňyz.Bu hili aragatnaşyk aňy tolgundyrýar we gyzyklanma döredýär.Çat ruletindäki aragatnaşyk adamlara täze ýagdaýlara çalt uýgunlaşmaga, özlerini azat etmäge mümkinçilik berýär.Iň utanjaň söhbetdeşlerem nätanyş adamlar bilen erkin gürleşip başlaýarlar.Söhbet ruleti beýleki söhbetdeşlik otaglarynyň köpüsine meňzemeýär.Galyberse-de, tötänleýin saýlanan söhbetdeş durmuşyňyzy düýpgöter üýtgedip biler we size duýgy deňzini berip biler.Bu wideo söhbet düýbünden mugt.Söhbetiň gowy interfeýsi bar.Maglumatlar bazasynda köp sanly abonent bar.Themöne olaryň arasynda dogry gözlemegiň zerurlygy ýok.Söhbet siziň üçin söhbetdeşi saýlar.Kameranyň üsti bilen aragatnaşyk, tötänleýin adama ýakynlaşmaga mümkinçilik döreder.Aljak tejribäňizi, ýatdan çykarmarsyňyz.Söhbetdeşiňize özüňiz hakda gyzykly bir zat aýdyp bilersiňiz ýa-da ol hakda köp zat öwrenip bilersiňiz.“Chatroulette” toplumlardan dynmaga we has açyk adam bolmaga mümkinçilik döreder.Bu söhbetdeşlikde habarlaşmak üçin zerur zat kompýuter we ýokary tizlikli internet.Hakyky adamlar gepleşiklere gatnaşýarlar, bu ýerde aldaw ýok.Şonuň üçin söhbetdeşlige gatnaşyjylar elmydama ýakymly garaşýarlar.Iň gyzykly tanyşlaryň hemmesi tötänleýin bolup geçýär, şonuň üçin adamlar ChatRoulette saýlaýarlar.Täze dostlar tapyp ýa-da söýgiňizi tapyp bilersiňiz.Çat ruletindäki aragatnaşygyň sizi biperwaý galdyrmajakdygyna göz ýetiriň.Gündelik durmuşdan ýadasaňyz we täze tejribe isleseňiz, “Chatroulette” siziň üçin.Her gezek aragatnaşyk başlamazdan ozal haýsy söhbetdeş bilen duşuşjakdygyňyza ýakymly garaşarsyňyz.Belki, bu gün bir owadan gyz bilen gürleşmeli bolarsyňyz, ertir söhbetdeşlik size syýahat etmegi halaýan we uzak ýurtlar hakda köp täze we gyzykly zatlar aýdyp berjek şadyýan ýigit saýlar.Chatroulette melanholiýadan we içgysgynçlykdan uly halas edişdir.Söhbetdeşiňiz ekranda peýda bolansoň, saýlamanyň tötänleýin edilendigini ýatdan çykararsyňyz.Aralyk öçüriler we şol bir tolkun uzynlygynda gürleşip başlarsyňyz.Chat Roulette603078Chatroulette, dünýädäki adamlar bilen näbelli aragatnaşyk üçin özboluşly hyzmatdyr.Siziň ygtyýaryňyzda täze dost edinmek ýa-da diňe birine janyny dökmek isleýän köp sanly ulanyjyňyz bolar.Programmanyň ygtybarly goragy bar, şonuň üçin söhbetdeşleriň hiç biri siziň maglumatlaryňyzy, ýerleşýän ýeriňizi ýa-da başga şahsy maglumatlaryňyzy tapyp bilmez.Recentlyaňy-ýakynda köp adam ýörite saýtlarda ýa-da sosial ulgamlar bilen tanyşmagy makul bilýär.Suchöne şeýle hyzmatlar bilen baglanyşykly mesele, şol ýerde hasaba alynmagy, şeýle hem ýerleşýän ýeriňiz, ýaşyňyz, okuwyňyz we ş.m. maglumatlaryňyzyň ýerleşdirilmegi zerurdyr.Her bir ulanyjy beýle şahsy maglumatlary paýlaşmak islemeýär, sebäbi käwagt çynlakaý zyýan berip biler.“Chatroulette” programmasy içerki adamlara şahsy ýerlerinden gorkman dost tapmak we aragatnaşyk gurmak üçin ajaýyp mümkinçilik berýär.Bu söhbetdeşlige gije-gündiziň dowamynda moderatorlar gözegçilik edýärler, şonuň üçin söhbetdeşiň islenilmeýän hereketleri bar bolsa, siz ondan zeýrenip bilersiňiz we adminler onuň sahypasyny gadagan ederler.Hyzmaty ulanmak üçin hatda haýsydyr bir hasaba alyşdan geçmeli ýa-da hasabyňyzy işjeňleşdirmeli däl.Diňe "başla" basyň we söhbetdeşleri gözläp başlaň.Söhbet düýbünden rus dilinde gürleýär, ýöne dünýäniň ähli ýurtlarynda kynçylyksyz işleýär.Diliňizde gürleýän dostlary tapyp, derrew söhbetdeşlige başlarsyňyz.Söhbetdeşler tötänleýin saýlanyp bilner.Birden aragatnaşyk kyn ýagdaýa düşen bolsa ýa-da bu adamy halamaýan bolsaňyz, hiç hili düşündiriş we oňaýsyz dymyşlyk gerek däl.Diňe "Indiki" düwmesine basyp, onuň bilen söhbetdeşligi tamamlaň.Söhbetdeşlik üçin web kamerasyny we mikrofony ulanyp bilersiňiz ýa-da diňe habarlar arkaly söhbet edip bilersiňiz.Bu söhbet diňe bir ýönekeý habarçy däl.Oňa sag bolsun aýdyp, dünýäniň dürli künjeginden täsin we ajaýyp adamlar bilen duşuşyp bilersiňiz.Bu ýerde diňe bir ýazyp ýa-da gürläp bilmersiňiz, zehinleriňizi we üýtgeşik endikleriňizi hem paýlaşyp bilersiňiz.Diňe gyzykly we peýdaly bir zada büdreýänçäňiz elýeterli ulanyjylaryň sanawyny aýlaň.Ilkinji täsiriňizde şekiliňizi ýagty we ýatdan çykmajak etmek üçin ähli jikme-jiklikleri öňünden pikir ediň.Halaýan kitabyňyzy, ýumşak oýnawaçyňyzy ýa-da diňe haýwanyňyzy alyp, söhbetdeşleriňiziň öňünde adaty bolmadyk görnüşde peýda boluň.Şeýlelik bilen derrew dogry täsir galdyryp bilersiňiz, şeýle hem million ulanyjynyň arasynda hakyky pikirdeş adamlary tapyp bilersiňiz.Chatroulette hoş geldiňiz!Anonim wideo söhbetdeşligimize her gün 200 müňden gowrak ulanyjy girýär.Olaryň arasynda hökman öz islegiňize ýoldaş taparsyňyz.Bu wideo habarlaşma hyzmaty, web kamerany ulanyp dünýäniň dürli künjeginden adamlar bilen söhbet edip boljak anonim wideo söhbet.Diňe "Başlamak" düwmesine basyň, söhbet ýüzlerçe müň ulanyjynyň arasynda tötänleýin söhbetdeşi saýlar.Söhbetdeşiňizi ýa-da nireden gelendigini bilmersiňiz.Moreöne has gyzyklysy - söhbetdeşlik wagtynda hemişe biri-biriňizi tanap we umumy gyzyklanmalary tapyp bilersiňiz.Näme üçindir söhbetdeşi halamaýan bolsaňyz, "Indiki" düwmesine basyň we indiki birine geçiň.Hoşlaşmak, ötünç soramak ýa-da bahana etmek zerurlygy ýok.Belki gymmatmy?Asla ýok!Söhbetdeşligimiz mugt, anonim we çylşyrymly hasaba alynmagy talap etmeýär.Girişleri we parollary oýlap tapmak we ýatda saklamak, e-poçta ýa-da telefon belgisini tassyklamak zerurlygy ýok.Howpsuzlyk hakda näme?Ulanyjylarymyzyň gizlinligine hormat goýýarys: söhbetdeşiňiz bu maglumatlary olar bilen paýlaşmagy saýlamasaňyz, adyňyzy ýa-da nirededigiňizi bilmez.Söhbetdeşiň gödek ýa-da kemsidiji hereketlerine çydamaly däl.Eger ol söhbetdeşligimiziň ýa-da kanunymyzyň düzgünlerini bozsa, mydama moderatoryňyza arz edip bilersiňiz, ol şikaýatyňyzy göz öňünde tutar we düzgüni bozar.Söhbetdeşlige başlamak üçin näme gerek?Internet, web kamera we gowy keýp.Emma web kameranyňyz ýok bolsa-da, tapawudy ýok, mikrofon ýeterlik bolar ýa-da tekst söhbetdeşligini sag tarapdaky penjirede ulanyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, adamlar söhbetdeşligi görmek üçin ilki bilen wideo söhbetdeşlige gelýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, şonuň üçin kamera artykmaç bolmaz.Kim meni baglanyşdyrar?Bu ýerde, Onuň Alyhezreti Şansynyň islegine bil baglamaly bolarsyňyz.Bir söhbetdeşi halamaýan bolsaňyz, elmydama indiki birine geçip bilersiňiz.“Chatroulette” ulanyjylary rus dilinde gürleýän iň uly wideo söhbetdeşligi, şonuň üçin iňlis dilindäki söz düzümindäki sözlemleri ýatda saklamaly dälsiňiz - olar size şu ýerde düşünýärler!Söhbetdeşlikde nädip dost tapmaly?Pirog ýaly aňsat!"Başlamak" düwmesine basyp söhbetdeşlige başlaň, ýylgyryň we "Salam!" Diýiň.Söhbetdeşden inisiatiwa garaşmaň, ilki görkeziň.Söhbetdeşlige başlamakdan hemmämiz utanýarys, ýöne ilkinji ädim ädip, biderek gorkýandygymyza düşünýäris.Rememberatda saklaň: söhbetdeşlikde hemmeler deňdir.Usershli ulanyjylarymyz bu ýerde siziň ýaly bir maksat bilen - bir-iki sagat wagt geçirmek, gyzykly adamlar bilen duşuşmak we gowy keýp almak üçin.Aragatnaşykda we tanyşlaryňyzda üstünlik arzuw ediň!Chatroulette KuMit - web kamerada gyzlar bilen duşuşyňAkylly we owadan gyz bilen tanyşmagyň çalt ýoluny gözleýärsiňizmi?Web söhbetdeşlik ruleti CooMeet (CooMeet-iň iňlis dilindäki wersiýasy) öýüňizden çykman, dürli ýurtlardan adalatly jyns bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Derrew birikme, ýokary hilli ýokary kesgitli wideo çagyryşy, stres ýok we diňe hemişe ýylgyryş bilen duşuşjak iň gowy söhbetdeşler.Häzirki wagtda wagtyň näderejede gymmatlydygyny bilýäris: hemişe ileri tutmaga, tygşytlamaga we howlukmaga mejbur bolýarys we meýilleşdiren zatlarymyzy etmäge wagtymyz ýok.Bu başagaýlykda, tanyşlyk we gatnaşyklar köplenç yza çekilýär.Resmi KuMit web sahypasy, diňe ynamdar gyzlar bilen - onlaýn duşuşyklar, täze tanyşlar we ajaýyp keýp bilen ýokary hilli aragatnaşyk kepillendirýär.Diňe bir gezek basmak - we akylly saýlama ulgamymyz sizi müňlerçe jadylaýjy nätanyş biri bilen birleşdirer.Gyzlaryň hemmesiniň bu ýere duşuşmak, söhbet etmek we gatnaşyk gurmak üçin gelendigine göz ýetiriň.Hiç bir mugt hyzmat KuMit Chat ýaly ýokary derejeli hyzmat berip bilmez:

“Omegle” we “ChatRoulette” üçin iň oňat alternatiwOnlaýn ruletler bilen gyzyklanýanlaryň hemmesi, tötänleýin aragatnaşygyň gelip çykyşynda duran söhbetleri ýada salýan bolsa gerek.Bular 2024-nji ýylda peýda bolan Omegle we ChatRulet.Birinjisi daşary ýurtdan bize geldi, ikinjisi rus mekdep okuwçysy Andreý Ternowskiniň beýnisidir.Iki web söhbetdeşligi hem şol bir ýörelge esaslandy: dünýäniň dürli künjeginden tötänleýin söhbetdeşler bilen aragatnaşyk.Omegle birnäçe aýlap başlasa-da, horazy uzak wagtlap dolandyrýan ChatRoulette boldy.Şeýle-de bolsa, söhbetdeşlikleriň ikisi-de şol bir “kesel” bilen ýüzbe-ýüz bolup, henizem problema bolup galýar we köpleriň ulanmagyna ýol bermeýär.Bu, elbetde, ýerliksiz mazmun hakda.Iň oňat dünýäde birek-biregi tanamak, aragatnaşyk gurmak we birek-birege ajaýyp keýp bermek isleýän oňyn we dostlukly adamlar wideo ruletine girmeli.Hakykatda:

Soňra özüne laýyk alternatiwanyň - ekranyň beýleki tarapynda kimiň boljakdygy barada alada edip bilmeýän tötänleýin wideo söhbetdeşligiň zerurdygy belli boldy.Ösüp barýan wideo söhbetdeşlikleriniň arasynda KuMit bar.Gatnaşanlaryň moderasiýasy we her bir düzgün bozma üçin öz wagtynda görülýän çäreler şuňa meňzeş hyzmatlaryň çylşyrymly meselesiniň çözgüdi boldy.Ilkibaşdan bu prosesiň doly awtomatlaşdyrylmagyna bil baglap bolmaýandygyny aç-açan bilýärdik - ulanyjylaryň ulanýan sahypasynyň artykmaçlyklaryna we artykmaçlyklaryna düşünmegi üçin ýokary hilli adam hyzmaty gerek.Bu tagallalar netije berdi.Häzirki wagtda - KuMit iň ýokary hilli we iň ygtybarly tötänleýin söhbetdeşliklerden biridir.Muny her kim tassyklap biler."Gözlemäge başla" düwmesine basyň we gyzlar bilen onlaýn ruletany synap görüň.Internetdäki iň owadan rus gyzlarySöýgi tapmak we gatnaşyk gurmak, tanyşlyk hyzmatlary onlaýn ýagdaýda ösüp başlaly bäri has aňsatlaşdy.Söhbetdeşlik, sosial ulgamlara we tanyşlyk saýtlaryna goşulmak üçin bu maksatlar üçin ajaýyp gural boldy.Lastöne soňky ikisinden tapawutlylykda, wideo söhbetdeşlikde özüne çekiji söhbetdeşiň gözüni, ýylgyryşyny we ýüzlerçe kilometr aralykda-da ýakynlykdan düşündirip bolmajak duýgulary görüp bilersiňiz.Şonda-da şübhelenýärsiňizmi?Mugt birikdiriň we tötänleýin wideo söhbetdeşligimizde gyzlar bilen söhbetdeşlige başlaň we profiliňizi doldurman.KuMit wideo söhbetdeşligini başlamak üçin diňe web kamerasy gerek.Birden söhbetdeş siziň göwnüňizden turmasa - bir düwmä basyp täze nätanyş adama geçiň.Dünýäniň dürli künjeklerinden gyzlar size garaşýarlar!Başga biriniň söhbetdeşlik ruletine nädip goşulmalySalam eziz dostum, bu gün size köp gürleşýänleriň gizlenýän bir syryny aýdaýyn,kimdir biri bu syry iki müň abonent(abonent) soraýar,ýöne bu gymmatly maglumatlary esasanam siziň üçin paýlaşmagy makul bildim.Derrew size düşündiriş bermek isleýärin:Aslynda bizde hiç hili haker bolmaz, ýok!sahypany terk etmäge howlukmaýarsyňyz, ýöne üns bilen okaň, aslynda hack etmeris, ýöne iki söhbetdeşi biri-birimize bereris.Ilki bilen taýýarlanmalyBu, elbetde, başgaça edilip bilner, ýöne men onyOBS - Studiýanyň mysaly bilen görkezerin

Iki brauzer: Mysal üçin, Google Chrome we Opera (Chatroulette bilen işläp bilýän brauzerleri saýlamaly)Wirtual obs kamerany guranyňyzda 4 kamerany gurmak möhümdir (diňe 2-si zerur bolsa-da) başga bir sebäbe görä ýene 2 kamera peýdaly bolup biler.Chatroulette-iň düzgünlerine görä, web kamera emulýatorlaryny ulanmak hakykatdanam gadagan, we Chatroulette hasaby gadagan etmek ýaly seresaplylyk bilen göreşýär, ýöne biz hakerler, şeýlemi?wirtual kameramyzyň hakyky fiziki hökmünde ykrar edilendigine göz ýetirmeli, registr redaktorynda siziň bilen azajyk hileler ederis.Şeýlelik bilen, bu bellige alyş redaktoryny (regedit) açmak üçin ulgam dolandyryjysynyň hukugy gerek, ýogsam, kompýuter täzeden işledilenden soň hem hiç hili üýtgeşme bolmaz.Hasaba alyş redaktoryna girýäris: Wina-da Win + R düwmeleri regedit we ýerine ýetirýän penjirämizi açar, ýa-da gözleg meýdanynda has aňsat bolar (programmalary we faýllary tapyň), diňe regedit ýazyň we gysga düwmä basyň.Hasaba alyş redaktorynda: OBS - Wirtual tapmaly (ähli bukjalary pozup ýa-da adyny üýtgedip bilersiňiz, mysal üçin Mycamera) Ondan soň, OBS kameramyzy registr redaktoryndan 1/2/3/4 tapmaly we adyny öz adymyza üýtgediň, mysal üçin OLDcamera1 we ş.m.Näme edýändigiňizi bilmek gaty möhümdir!ýogsam, registr ýazgylaryny bozup, kameralarymyzy täzeden gurmaly bolarsyňyz.Everythinghli zady dogry ýerine ýetiren bolsaňyz, söhbetdeşligi brauzerde täzeden açanyňyzdan soň, aşakda kameralarymyzy we mikrofonymyzy saýlarsyňyz.Brauzerde elbetde kamera we mikrofona girip bilersiňiz.Allhli manipulýasiýalardan soň chatrouletde wirtual kamera ýok bolsa, onda nädogry bir zat edýäňiz: fiziki, şonuň üçin ol ýerden ýok edilmeli!Esasy zat, chatroulette (hawa, geň galmaň) ýokary ähmiýetli kamera saýlamak algoritminiň bolmagy, ýagny hakyky web kameranyňyzyň chatroulette iň ýokary ähmiýeti bar we şonuň üçin brauzerde bolmaly däl.Möhüm!Dürli hasaplaryň aşagynda chatroulette girmeli:Iki brauzer hem biri-birine gabat gelmeli däldirRorsalňyşlyklardan gaça durmak üçin: Chatroulette başga bir penjirede / brauzerde açyk we bize iki brauzer we iki hasap gerek (vk / fb)Hasabyňyz ýok bolsa ýa-da esasy birine gadaganlyk girizmek islemeýän bolsaňyz, sizesan satyn almagy, sansatyn almagy we iki sany galplyk döretmegi maslahat berýärin - bu hökmany zat!chatroulette diňe VKontakte ýa-da Facebook arkaly ygtyýarnamaDogrusy, kyn tapgyrlar geçen ýaly:Brauzerlerimiz üçin, chatrouletde gezelenç etmek üçin obs gurmagyň wagty geldi: Obs-ymyzy açyň we sahna sütünindäki ilkinji brauzer üçin sahna dörediň (mysal üçin ilkinji brauzeriň adyny göreliň) , şol ýerde sahna sütüninde, döredilen sahna basyň -> süzgüçler -> wirtual kamera -> ilkinji kamerany saýlaň, soňam basmagy ýatdan çykarmaň! Otherwiseogsam, ilkinji kameradaky söhbetdeşlik ruletindäki ilkinji brauzerde söhbet ruletiniň başlangyç penjiresinden başga zat bolmaz.Nämäniň we nirededigini bulaşdyrmazlyk üçinsüzgüçdäki kameralara dogry atlary bilen jaň ediň : Mysal üçin(Wirtual kamera 1 hrom)ilkinji işe girizilen OBS-iň deslapky penjiresinde penjiräni surata düşürmegi saýlamaly (1-nji penjiräni alarys) söhbetdeşlik ruletimiz bilen brauzerimiziň.Artykmaç howa çykmazlygy üçin beýleki goýmalar ýapylmalydyr.Çeşmeleri we kameralary guranyňyzdan soň, söhbet ruletkasyny açyň (VK / FB hasaby bilen giriň) söhbetdeşlik ruletini saýlamak penjiresinde ilkinji kameramyzy saýlaň - ilkinji OBS-de açylyşy ýaly, alan zatlarymyza göz aýlalyňÇat-rulet bilen penjiräni ele almak zerur!ýapylmasa beýleki bellikler çarçuwaly bolup bilerSurat sazlamalaryIndi çeşmeler penjiresindäki ilkinji obda, ilkinji kamera açylan ilkinji brauzerimizde gözegçiliksiz diňe bir çal-rulet meýdançasy bolar ýaly ekmeli (ekmeli).Bu ýerde seresap bolmaly we uzalýan gara zolaklaryň ýokdugyna göz ýetirmeli, ýogsam biziň üstümiz ýanar.Bu ýerde, aýratynlykda kesiş sazlamalary, iki brauzeri nädip biri-birine goýýandygyňyza baglydyr.Indi öz keşbimizi dogry görýäris!seresaplylyk bilen uzalmaly, ýöne OBS programma ekranynyň agramy bilen däl-de, bu kamera bilen ýatmazlygymyz üçin, ýagny söhbetdeşlik ruletiniň gyralarynda gara çyzyklar bolmazdan çal kwadrat bolmagy mümkin.Şeýle hem, kesilende sazlamalarda -> üýtgeşmeler etmeli -> etmeseňiz keseligine süýşüriň, haýsydyr bir aýna effekti bolar we bu bize 100% bererBu ýerde size ýazyşym ýaly eden bolsaňyz: Soňra meniň ekran suratlarymda bir zat almaly.“Lifehack” -da suraty uzadanyňyzda, “Shift” düwmesinitutsaňyz, birneme gowulaşarsyňyz we alt tutup, uzadyp, suraty uzatman çarçuwany kesersiňiz.Bu hile bilen, artykmaç zatlary ramkadan aýyrmaga synanyşyp bilersiňiz.Againene-de uzalanda seresap boluň, çarçuwadaky adam gaty tekiz bolmaz ýaly, altyn manysynda bolşy ýaly gaty uzalmaz ýaly, ony has ýumşak etmäge synanyşyň.IOS GOWY ZAT!ikisinde-de hakyky web kamerany ýa-da wideoňyzy ýa-da haýsydyr bir gygyrýan başga bir çeşmäni döretmeli we şol bir wagtyň özünde bolup geçer ýaly sahnany açmaly.Ikinji brauzerde we ikinji obs-da birinji ädimdäki ýaly ädimleri gaýtalamaly, diňe sahnadaky ikinji obs kamerany saýlamak bilen.Şeýlelik bilen, söhbetdeşleriň aragatnaşygyna ýetýäris!Kimdir birine tötänleýin urandyklaryny kim pikir eder, ýöne aslynda söhbetdeşleriň çalşylmagyna gözegçilik edýärsiňiz.Şeýle täsin :)Biz eýýäm hemme zady ýerine ýetiren ýaly, ýöne bir uly bar, ýöne!söhbetdeşlerimiz biri-birini eşitmezler we bu maksatlar üçin bize şeýle programmalar gerek: Ses ölçeýjisi “VoiceMeeter” we “VoiceMeeter” wirtual kabeli, bu programmalar bolmasa, söhbetdeşlerimiz birek-biregi eşitmezler.Programmalarymyzy göçürip alyň we guruň, olara ygtyýar beriň we ses sazlamalaryna geçiň.Mikrofonymyzy bir bölekden saýlamaly(söhbetdeşlige islendik wagt goşulyp bileris)Ses dolandyryş panelinde ses çykaryjyny açmagy ýatdan çykarmaň, ýogsam sazlamalardan soň hem ses işlemez.Mikrofon üçin “Voicemeeter” programmasyny açýarys: birinji parametrde mikrofonymyzy, ikinjisinde A1-de - gürleýjileriňizi A2 - KS: VB-audio nokady, bu ses, şol sanda iki söhbetdeşiň hemmesi üçin işlemeli.Kiçijik zatlar: aboveokarda ýazyşym ýaly, hakyky web kameranyňyzyň açyk boljak ýa-da başga bir zadyň başga bir sahnasyny taýýarlamaly, mysal üçin gygyrýan, seresap boluň - gygyrýanlar, sebäbi hemme adamlaryň ýüregi güýçli dälGümürtik pidalarymyz munuň haýsydyr bir mistiki düşünjä şübhelenmezligi üçin sahnany gyzgyn düwmelere geçirmegi ýatdan çykarmaň :) Sazlama gyzgyn düwmelerde ýerine ýetirilýär.“Android” üçin “Chatroulette”Chatroulettenätanyşlar we dostlar bilen onlaýn duşuşmak üçin mugt menejer.Hasaba alynmagy talap etmeýär, gurnanyňyzdan soň derrew söhbetdeşiňize birigip bilersiňiz.Wideo söhbetdeşlik ruleti güýmenje hökmünde meşhurlyk gazandy, ýöne hyzmat tebigatda sosial.Daşary ýurtlara giden ruslar we ýaşaýjylar wagtal-wagtal bu ýere jany gözlemek üçin gelýärler, şeýlelik bilen söhbetdeşlik ruletine her gün 200 müňden gowrak adam gelýär we sanlar köpelýär.“Android” üçin “Chatruletka”, esasan, hakyky durmuşda duş gelmejek adamlar bilen näbelli aragatnaşyk.Bu çemeleşme ulanyjylara hiç zat ýüklemeýär we hiç hili borçnama ýüklemeýär.“Chatroulette” programma aýratynlyklary:

Doly iş üçin programma talap edilýän maglumatlara ygtyýar bermeli.Wideo penjiresiniň aşagynda tekst söhbetdeşligi bar, ýagny diňe mikrofonda gürläp bilmän, söhbetdeş bilen hem habarlaşyp bilersiňiz.Windows çalşyp we ölçegini üýtgedip bolýar.Meşhur “Chatroulette” hyzmaty, adynyň aýdylmazlygy sebäpli amatly, isleseňiz ýaşaýan ýurduňyzy we gözleg sebitiňizi üýtgedip bilersiňiz.Islendik adam söhbetdeşlikde özüni erkin duýup biler.Bu ýerde wagt geçirmek hemişe gyzykly.Ulanyjylary gyzyklandyrmak üçin ajaýyp şekil döredip bilersiňiz ýa-da diňe güýmenjäňizi beýlekiler bilen paýlaşyp bilersiňiz, käbirleri tans ýa-da şowhunly onlaýn toý gurmagy halaýarlar.“Android” üçin “Chatroulette” diňe dynç alyp, hezil edip, janyňyzdaky ýoldaşyňyzy ýa-da hatda ýoldaşyňyzy tapyp boljak ýerdir.Programma diňe ene-atanyň rugsady bolan çagalar ýa-da ene-atanyň gözegçiligi arkaly ulanylyp bilner.Chatruletkagurmak üçinbu programmanygöçürip almaly“Android” üçin “Chat Roulette” -nigönüden-göni baglanyşyk arkaly aşakda rus dilinde göçürip alyp bilersiňiz.

Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности, Правила